Pagina-titel

Privacy Statement


DTS4work , gevestigd aan de Phileas Foggstraat 52 te  EMMEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Phileas Foggstraat 52 
7825 AL EMMEN 
0591-659797
www.dts4work.nl

Functionaris  Gegevensbescherming van DTS4work is Marlon Eerens. (marlon@dts4work.nl)


Wanneer verwerken wij uw informatie?

Wij verwerken persoonsgegevens over u op het moment dat u zich op enigerlei wijze tot ons wendt en uw gegevens bij ons achterlaat. Dit kan via onze website wanneer u zich bijvoorbeeld inschrijft om bemiddeld te worden naar werk, solliciteert op een functie bij ons of een van onze opdrachtgevers, maar ook als u bij ons langskomt op de vestiging of ons per email/brief dan wel telefoon benadert of als (potentieel) zakelijke relatie uw diensten aanbiedt.


Persoonsgegevens die wij verwerken

DTS4work verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken zodra u ons inzet voor arbeidsbemiddeling:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Uw Nationaliteit
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Uw Curriculum Vitae (CV)
- Informatie omtrent genoten opleidingen, cursussen en kwalificaties (Diploma’s , Certificaten)
- Informatie omtrent uw arbeidsverleden 
- Informatie met betrekking tot gewenste functies, salariëring en beschikbaarheid
- Andere door u in het kader van de arbeidsbemiddeling verstrekte gegevens


Voorts verwerken wij  de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u zodra u door onze bemiddeling gaat werken bij één van onze opdrachtgevers:

- Uw Burgerservicenummer (BSN)
- Uw Bankrekeningnummer
- Een kopie van uw legitimatie (Paspoort, ID-kaart, Rijbewijs)
- Een kopie van een werkvergunning en/of verblijfsvergunning
- Getekende arbeidsovereenkomst(en) of overeenkomst van opdracht
- Loonbelastingverklaring(en) of een kopie verklaring betalingsgedrag Loonheffingen
- Aanwezigheidsadministratie in verband met onder andere verlof en verzuim
- Overige informatie benodigd voor de uitvoering van uw dienstverband, opdracht en/of
    Werkzaamheden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


DTS4work verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om met u een arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en u te bemiddelen    
    naar werk bij onze opdrachtgevers.
- Om uw geschiktheid voor een functie of opdracht te kunnen beoordelen.
- Om u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) 
    opdrachtgevers en/of relaties.
- Om met u een opdracht- /uitzend- /detacheringsovereenkomst/arbeidsovereenkomst of 
    andersoortige overeenkomst te sluiten dan wel werknemers-/werkgeversrelatie aan te 
    gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of 
    salarisadministratie te voeren.
- Ook verwerken wij persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Geautomatiseerde besluitvorming

Bij arbeidsbemiddeling maken wij gebruik van deels geautomatiseerde besluitvorming.
Hiervan is sprake :

- indien u zich tot ons wendt om bemiddeld te worden naar een specifieke vacature bij één van 
    onze opdrachtgevers; of
- indien u in het algemeen bemiddeld wil worden naar werk bij één van onze opdrachtgevers.

Dit doen wij voor de totstandkoming van een eventuele plaatsingsovereenkomst op een ook zo efficiënte mogelijke wijze, waarbij de beoordeling van geschiktheid objectief plaatsvindt.

Indien u bemiddeld wil worden naar werk/een specifieke vacature, dient u ons van informatie te voorzien zodat wij u kunnen bemiddelen naar werk en/of uw geschiktheid voor een bepaalde functie kunnen beoordelen. Deze informatie registreren wij in onze systemen. Op basis van deze informatie wordt vervolgens aan de hand van de objectieve vereisten voor een specifieke functie geautomatiseerd beoordeeld in hoeverre u geschikt bent voor de betreffende functie. Vervolgens zullen onze medewerkers deze uitkomsten bekijken en beoordelen of u ook daadwerkelijk past op de betreffende functie.

Er vinden interne controles plaats om te borgen dat de geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt op de wijze als hier omschreven en om er zeker van te zijn dat iedereen gelijk wordt behandeld en niet wordt gediscrimineerd.

Als u zich niet kunt vinden in de wijze waarop wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming, hiertegen bezwaar heeft, hierover nadere uitleg wenst of hierover (anderszins) een opmerking wilt maken, dan kunt u zich wenden tot onze Functionaris Gegevensbescherming.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DTS4work neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze systemen zijn hiertoe onder andere beveiligd met actuele virus- en firewallsoftware. DTS4work maakt gebruik van CRM-software om uw gegevens op te slaan. Deze gegevens zijn afgeschermd met wachtwoorden en uitsluitend inzichtelijk voor namens DTS4work bevoegde medewerkers. Medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op met onze klantenservice via marlon@dts4work.nl. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DTS4work bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Bij arbeidsbemiddeling zonder dat u voor ons heeft gewerkt worden uw persoonsgegevens tot 2 jaar na het laatste contact met u door ons bewaard.

Heeft of gaat u via ons werken dan hanteren wij de navolgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens :

- Arbeidsbemiddelingsgegevens, sollicitatiegegevens, screeningsinformatie,   
    beoordelingsgegevens worden tot 2 jaar na het eindigen van uw uitzend-
    /arbeidsovereenkomst bewaard.

- Kopie ID bewijs, tewerkstellingsvergunningen inclusief aanverwante documenten en 
    loonheffingsverklaringen worden bewaard gedurende 5 jaar na het einde van het 
    kalenderjaar van uitdiensttreding.

- Pensioeninformatie worden gedurende 7 jaar na verlies van de actuele waarde bewaard.

- Persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn (zoals 
    uitzendovereenkomsten/ arbeidsovereenkomsten, opleidingsafspraken, 
    loonadministratie/gegevens, verklaringen inzake subsidies) worden bewaard gedurende 7 
    jaar na verlies van de actuele waarde.


Delen van persoonsgegevens met derden

DTS4work verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DTS4work blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en klachten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DTS4work en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de ver,werking van uw persoonsgegevens sturen naar marlon@dts4work.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DTS4work wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassing Privacy Statement

Wij kunnen dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze website (www.dts4work.nl) te raadplegen.